Slide background
زمینه‌های تخصصی

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها
طراحی به کمک کامپیوتر
شبکه‌های عصبی مصنوعی


آخرین اخبار
قابل توجه دانشجویان درس کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی مهم

تاریخ امتحان پایان ترم: چهارشنبه 97/3/23 ساعت 13:30 در کارگاه تخصصی...

قابل توجه دانشجویان درس طراحی به کمک کامپیوتر در فرایندهای گاز (کارشناسی ارشد)

تکلیف سری 3 (تاریخ تحویل:...

قابل توجه دانشجویان درس عملیات واحد 1

تکلیف سری 3 (تاریخ تحویل:...

قابل توجه دانشجویان درس طراحی دستگاههای تبادل جرم و حرارت

تکلیف سری 4 (تاریخ تحویل:...

قابل توجه دانشجویان درس طراحی به کمک کامپیوتر در فرایندهای گاز (کارشناسی ارشد)

تکلیف سری 1 (تاریخ تحویل:...


بیشتر